PBP 2011 Results Viewer (Unofficial)Frame First Name Last Name Time
1941 LUO HONGBIN 92:40
1942 ZHOU XIANG 93:40
4343 XING YONG CHANG DNF
4367 HUANG RENYI 91:54
4398 HE CHENGCHENG DNF
4399 LI SIDA DNF
4400 HU MAOKE DNF
4401 ZHOU KUANZHI DNF
4402 HANS NGO DNF
4404 XUETIAN LI DNF
5178 YOU LI DNF
5883 BOBBI FISHER DNF